HmongMedicalAssociation

ESTABLISHED IN 2018

INFORMATION ABOUT COVID19

Dr. David Thao addresses the importance of social distancing.

 

Dr. David Thoj tham txog txoj kev ib tug neeg yuav tsum nyob deb ib tug neeg. Thiab vim li cas social distancing tseem ceeb nyob rau lub sij hawm COVID19.

Dr. David Thao, Dr. Hnouchi Patricia Lochungvu, and Dr. Steve Mouacheupao address the basic facts of COVID19.

 

Dr. David Thoj, Dr. Hnouchi Patricia Lochungvu, thiab Dr. Steve Mouacheupao tham txog tus kav mob tshiab, COVID19.

Dr. David Thao, Dr. Ron Her, and Dr. Molly Yang address the basic facts (part 2) of COVID19.

 

Dr. David Thoj, Dr. Ron Hawj, thiab Dr. Molly Yaj tham ntxiv txog tus kab mob tshiab COVID19.

Dr. David Thao addresses the impact of COVID19 in the Hmong community in Australia.

 

Dr. David Thoj tham txog cov Hmoob nyob Australia thiab tus kab mob COVID19 .

Dr. David Thao, Dr. Shoua Thao Kalugdan, and Dr. Shary Vang address the impact of COVID19 on children.

 

Dr. David Thoj, Dr. Sua Thoj Kalugdan, thiab Dr. Shary Vaj tham txog tus kav mob tshiab, COVID19 thiab txoj kev ceeb faj rau cov menyuam.

Dr. David Thao talks with Cher Pao Lee, a Hmong survivor of COVID19.

 

Dr. David Thoj tham nrog Txawj Pov Lis uas tau zoo los ntawm tus kab mob tshiab COVID19.

Dr. David Thao, Dr. Yee Xiong, and Dr. Tou Cher Yang address the impact of COVID19 on mental illness.

 

Dr. David Thoj, Dr. Yiv Xyooj, thiab Dr. Tsawv Tub Yaj tham txog txoj kev COVID19 raug txoj kev nyuaj siab.

Dr. David Thao,  Dr. Long Thao, and Dr Jacques Moua address the impact of COVID19 on the Hmong community in California and North Carolina.

 

Dr. David Thoj,  Dr. Looj Thoj, thiab Dr. Jacques Muas tham txog tus kav mob tshiab COVID19 nyob rau California thiab North Carolina.

Dr. David Thao, Dr. Ia Kue, and Dr. Maisee Ketelyn Lor discuss about the impact of COVID19 on pregnant women.

 

Dr. David Thoj, Dr. Iab Kwm, thiab Dr. Maiv Xis Ketelyn Lauj tham txog tus kab mob tshiab COVID19 tias nws raug cov poj niam cev tsis tab seeb li cas.

Dr. David Thao, Dr. Muaj Lo and Dr. Tria Lo leds the  discuss the impact of death from COVID19 (i.e., proper ways to handle the bodies of the deceased). They also discuss hospice and advance healthcare directives.

 

Dr. David Thoj, Dr. Muaj Lauj, thiab Dr. Nriam Lauj tham txog txoj tib thaiv yus tus kheej thaum ib tug neeg tag txoj sia vim COVID19.

Dr. David Thao and Dr. Xoua Thao discuss the risk and benefits of Hmong Covid-19 Remedies.

 

Dr. David Thoj thiab Dr. Suav Thoj tham txog tshuaj ntsuab siv los rau tus kav mob tshiab, COVID19.

Dr. David Thao talks about proper use of face masks and how to protect against COVID19.

 

 

Dr. David Thoj tham txog txoj kev looj ntsej muag los tiv thaiv tus kab mob tshiab COVID19.

Dr. David Thao talks about what do to if you have COVID19.

 

Dr. David Thoj tham txog tias koj yuav tau ua li cas thaum koj raug tus kav mob tshiab, COVID19.

Dr. David Thao talks about social distancing with updates!

 

 

Dr. David Thoj tham txog txoj kev sib nrug thiab sib caiv los nyob ib pab ib pawg los tiv thaiv tus kab mob tshiab COVID19.

Dr. Yee Xiong talks about mental health issues related to COVID19.

 

Dr. Yiv Xyooj tham txoj kev nyuaj siab los ntawm COVID19.